วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Welcome to Angthong National Marine Park

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ประมาณ 40 เกาะ ตามเกาะต่างๆ จะมีหาดทรายอยู่เกือบทุกเกาะ บางเกาะหาดทรายมีสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ บางเกาะมีปะการังตามชายทะเลหลายชนิด สีสวยงามหลากสี อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองมีเนื้อที่ประมาณ 63,750 ไร่ หรือ 102 ตารางกิโลเมตร

Mu Koh Angthong or Angthong National Marine Park is the archipelago in the Gulf of Thailand in the area of Tambol Angthong Koh Samui District Suratthani Province which located 20 Kms west of Koh Samui and Koh Phangan. Angthong National Marine Park consists of about 40 islands. Almost are the islands with the pure white sandy beaches. Some islands have colorful coral beaches in the tranquil atmosphere. Angthong National Marine Park has the area of 63,750 rai or 102 square kilometers.

บริเวณหมู่เกาะอ่างทองแต่เดิมเป็นพื้นที่หวงห้ามของกองทัพเรือซึ่งมีโครงการจะสร้างฐานทัพเรือเพื่อควบคุมความปลอดภัยของประเทศทางด้านอ่าวไทย แต่ด้วยมีทิวทัศน์สวยงาม ทะเลสาบ หน้าผา ถ้ำทะลุ เกาะรังนกนางแอ่น นกนานาชนิด และแนวปะการัง เป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ปลานานาชนิด ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2518 นายสมบูรณ์ วงศ์ภักดี นักวิชาการป่าไม้ตรี กองอุทยานแห่งชาติ ได้เขียนบทความสารคดีเรื่อง “หมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติทางทะเล” ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน 2518 สรุปสาระสำคัญว่า ควรจัดหมู่เกาะอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ประกอบกับกองอุทยานแห่งชาติได้มีโครงการอยู่แล้วเช่นกัน และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2518 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2518 ให้กรมป่าไม้พิจารณาจัดหมู่เกาะอ่างทองเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอีกแห่งหนึ่ง


Ang Thong Marine Park area originally was restricted areas of the Navy, which the project will build naval base to control the security of countries in the Gulf of Thailand. But with the scenic view, lake, the cliff, swallow nest island, Talu cave, many species of birds and coral reefs. As habitat and breeding various kinds of fish, in June 1975, Mr.Somboon Wongpakdee, the scholars of the Department of National Forestry wrote an article about documentary. "Ang Thong Islands The Marine National Park, which is published in Thai Rath newspaper on June 29, 1975 concluded that Mu Ko Ang Thong in Koh Samui District
Surat Thani Province should be the Marine National Park. And also National Parks Division, already has the project as well. And Park Commission passed a resolution in the Meeting 2 / 2518 on 22nd October 1975, the Department of Forestry consider Ang Thong Islands Marine Park as one of the Marine National Park.
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 9 องศา 31 ลิบดา-9 องศา 43 ลิบดา เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 39 ลิบดา - 99 องศา 44 ลิบดา ตะวันออก ประกอบด้วยเกาะ 42 เกาะ ลักษณะเกาะเป็นเขาหินปูนและมีหน้าผาสูงชันเกือบทั้งหมด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 10-396 เมตรจากระดับน้ำทะเล เรียงตัวในแนวเหนือ-ใต้ เกาะที่มีขนาดใหญ่ เช่น เกาะวัวตาหลับ เกาะพะลวย เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ และเกาะท้ายเพลา สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเป็นพื้นน้ำ มีพื้นป่าประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ สภาพป่าโดยทั่วไปมีไม้ขนาดใหญ่น้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากเกาะที่เป็นเขาหินปูนมีเนื้อดินเป็นชั้นบาง

Mu Ko Ang Thong National Park. Located in Tambon Ang Thong Koh Samui District, Surat Thani Province. Between latitude 9°31' to 9° 43' North and longtitude between 99° degrees 39' - 99 ° 44' East. Contains with 42 islands and the most of them are the limestone with the cliffs. The height above sea level from 10-396 meters above sea level and arrangement in the north - south. The big islands such as Wua Ta Lab Island, Paluay Island, Sam Sao Island, Hin Dab Island, Tai Plao Island. Most of the area of Koh Ang Thong is a water surface. The forest area is about 15 percent and very rare of large trees because the island is a limestone with a thin layer of soil.
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน ทำให้ฝนตกชุก คลื่นพายุรุนแรง

ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและจะมีอากาศร้อนจัดที่สุดในเดือนเมษายน

ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุมทำให้มีฝนตกทั่วไป ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี

ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแห้งแล้งจากประเทศจีนพัดปกคลุม 


ทำให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็น แต่เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทะเลอ่าวไทย อากาศจึงไม่หนาวเย็นมากนักและจะมีฝนตกโดยทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน สำหรับช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 องศาเซลเซียส


สำหรับช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นช่วงฤดูมรสุม ทะเลจะมีคลื่นลมแรง ทำให้การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ทางอุทยานแห่งชาติจึงกำหนดปิดการท่องเที่ยวประจำปี ดังนี้

ปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน ของทุกปี
เปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี

Mu Koh Ang Thong Marine National Park under the influence of the monsoon rain blowing across and causes heavy rain and rain stoms.
Summer is from February to mid-May. This term is the availability of the monsoon season after the end of northeast monsoon, then. The air is hot and will start with the hot weather in April.

Rainy season between May and mid-October. The range of the southwest monsoon. Hot and humid, the wind blowing from the Indian Ocean, the rain cover general The average rainfall of 2,000 mm per year.
Winter is from October to February. During this period a northeast monsoon and the cold dry wind from China covered. Temperature decrease in general and the cold weather. But because
they were influenced by the Gulf of Thailand, Cold weather is not too much but rains instead, and will generally especially in October and November.
For December to January, the average minimum temperature of 20 degrees Celsius.

The average temperature is 28 degrees Celsius throughout the year.
In November every year is the monsoon season and big waves, not safe for the tourist to visit, so the Marine Park will be closed during 1st November - 30th November every year.


The trips to visit the Marine National Park

There are 2 kinds of the boat to take you to Angthong National Marine Park by Speed Boat and by Normal Tour Boat

ITINERARY07:30 Hotel transfer by air con minibus.
08:30 Departure of fully equipped tour boat. Breakfast is served during the crossing.
10:00 Arrive at National Marine Park. Start Kayaking along the coast from Talay Nai.(Kayaking is an additional progran if you want to do please request in the "special request?" box in the form below.
11:00 Visit the emerald salt lake know as Talay Nai on Koh Mea Koh.12:00 Our crew serves tasty lunch and fresh fruit.
13:00 Kayaking to Koh Wua Ta Lab where the Head Quarter of the National Marine Park.Relax on a white powdered sand beach at Ao Ka Bay or go snorkelling or go up the mountain to see the viewpoint & monkeys. (Please request in the "special Request?" box in the form below if you want to do the kayaking in this trip)
15:00 Departure from National Marine Park to Koh Samui.
16:30 Arrive at Koh Samui and transfer back to your hotel.

Remark : Program able to be change depends on sea and weather condition. :The tour boat can not approach to each island where we stop, but we will have the long tail boat take you to each island after the tour boat anchored.
ITINERARY08:00 - 08:20 Transfer from hotel to the pier.
08:45 am. Check-in and enjoy with continental breafast.
09:00 am. Board the speed boat to Angthong National Marin Park.
10:00 am. Arrive at "Koh Wao" or "Koh Tay Plow" for snorkeling with a lot of fish and wonderful corals.
11:30 am. Sightseeing around the National Marine Park.
12:00 pm. See wonderful " Emerald Lake " known as "Talay Nai" the lake surrounded by the island with the amazing emerald saltwater lake surrounded.
12:30 pm. Have Thai buffet Lunch at "Wua Ta Lab" [ Sleeping Cow Island ]
13:30 pm. Adventure by kayaking around the wonderful nature of the Angthong National Marine Park or climbing up to the mountain's top to take a look the fantastic panoram of the Marine Park . (depend on your booking program)
15:00 pm. Depart from Angthong National Marine Park .
16:00 pm. Arrive Koh Samui pier.
17:00 p.m. Arrive to your hotel.

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

Welcome to Koh Samui Excursion Reservation Blog


This blog is the part of http://www.samuibackpack.com. You can book it on-line. Get confirmation by E-mail and you can pay on the same day of the trip to the tour guide / driver / Boat staff at the pier. (In cash or credit card)You also may call to book at +66 90 589 2269 All of the tours you book, you don't have to pay when you book, but just pay on the tour day and all of the tour it is better to pay by cash in Thai Baht (Only some tour can pay by credit car, you can see in the detail of each tour.) And if you stay in the town, Chaweng , Lamai, Bophut, Mae Nam, you always can find the money exchange office everywhere and they will open everydays until 08:00 p.m.

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553

Half Day Around Koh Samui by Private Car


Mix modern with old in a different day out. Luxury and comfort car which provide best vision of island sightseeing.We will take you to see the places in the common tour route, but you can ask the driver to visit the unusual places to experience Samui life dated back to the "Before Tourist Time".View point, Villages, Temples, Market and People. Sightseeing in the private comfort. Make your day more than,"Round Quick Look". More Detail please click here

Jungle Safari (Jeep Safari) Tour by (Mr. Ung's)


Take an exiting and adventurous day out with the Jungle Tour , the best opportunity to view the fantastic sights of the island from the back of the 4 wheel drive jeep through the mountain jungle , across rivers and valleys and hidden waterfalls to cool you down . The highlight of the tour is to view the around landscape , beaches and the remote sites from the mountain peak. Lunch will be served at a private local restaurant with stunning view.  More Detail


Living Thailand Eco Samui

Learn how Thai people earn lifes from times to times to the present day. Apart from elephant ride, monkey show and waterfall we also see the local people career with coconut. Just a half day tour, but you will be surprised how people here can use variety benefits from coconut and coconut wood and also visit the OTOP factory of Koh Samui and touch the real life of Samui local people. (Tour has 2 times a day , morning & Afternoon)  More Detail

Angthong Marine Park Sightseeing by Tour Boat

Discover Angthong Marine National Park by Tour Boat, just 1 and 1/2 Hour takes from Koh Samui to the Marine Park. The trip will start with the green lagoon on the mountain at Mae Koh Island, then come back to have lunch on the boat and slowly cruise to Wua Ta Lab Island where we can see the view point or just relax on the beach here. The kayaking activity is additional program, if you wold like to do, please inform us in the form when you book. (But not recommend to do kayaking if you want to go up the view point.) More Detail

Angthong Marine Park by Speed Boat (By Grand Sea)

A wonderful day with speed boat cruise across the most beautiful archipelago in the “ Gulf of Thailand”. The Marine Park consists of 42 islands which offer the emerald clear water and coral reefs in the northern part for snorkeling and an amazing “Emerald Lake” on the 200 m. high view point at Mae Koh Island. At Wua Ta Lab island, enjoy Thai buffet lunch. Afternoon time is your choice to relax , sunbath or swim in the crystal clear water or hike up to the 400 m. high top view point overlooking the whole part of the park. More Detail

Angthong Marine Park by Blue Stars Kayaking

The 23 meter, fully equipped Blue Stars Tour boat will bring you to Angthong Marine Park in about 1 ½ hour. Start your first kayaking on the southern end of Mae Koh Island and visit the Green Lagoon on the Mountain. Kayaking back to the boat and have lunch and slowly cruise to the next island Tai Plao Island, the tour guide will then lead you with your kayak through magical tunnels, into mysterious caves and along bizarre rock formations. After the second kayak trip, we will proceed with snorkeling at Tai Plao Island.
 More detail

Koh Tao & Koh Nangyuan by Speed Boat ( Grand Sea )

An unforgettable day trip to the most beautiful “Under Sea World” in the gulf of Thailand we will head out there by a 1 ½ hour speed boat first to Mango Bay, north of Koh Tao, the most scenic dive and snorkel site in the Gulf of Thailand. Then go to have lunch at Sai Ree Beach Restaurant in Koh Tao and after lunch is the snorkeling time again, heading to Koh Nangyuan, the three small islands with three connected beaches, the stretch of clean white sand. It is the paradise for swimmers and many fish swimming around you. More detail

Koh Phangan Discovery by Car (by Grand Sea)

Discovery Koh Phangan to see the authentic life of the people there. Tour start by picking you up from the hotel at Koh Samui to the pier, then take you to Koh Phangan by boat and start the tour by local bus there called "Song Thaew" Take you to the big Chinese Temple, see the fisherman village, Snorkeling at the north of Koh Phangan in Koh Mah,Have lunch at Mae Haad Beach Restaurant, Visit Khao Tham Temple to see the view point of Koh Phangan, Relax at Haad Rin (Full Moon Party Beach) before come back to Samui. More Detail

Samui Paradise Park Farm Program Trip


Spend a day in cool air of Koh Samui's highest mountain covered by tropical rainforest. Sit in a beautiful garden and enjoy the spectacular views, leisure walk in the trails beneath towering natural rock formations. Pat a pony, feed the deer, visit hundred of birds. Frolic in the infinity swimming pool, relax and enjoy fine food in the restaurant. More Detail

Namuang Jungle Trip ; Samui Adventure

A trip with elephant trekking 1/2 Hr at Waterfall No.1 and visit Waterfall Number 2 for swimming and also to visit some unique places where another tour will not go, such as Pagoda Laem Sor in the southest point of Koh Samui, Samui Aquarium to see many tanks of many under water animals, and see the show of Birds, Tigers and otters. Another normal places also take you to see like Grandfather&Grandmother Rock and the monkey show. More Detail


Namuang Jungle Trip ; Mini Adventure TourA short trip just 3 Hours, elephant trekking 1/2 Hr, visit waterfall No.1 and No.2 (swimming) then visit the mummified Monk at Kunaram Temple and Sila Ngu Temple (Red Temple) before head back to the hotel. The trip has 2 times a day : morning and afternoon trip. More Detail

Namuang Jungle Trip ; ATV Adventure

Explore Koh Samui Mountain by ATV Quad Bike, Start from the circuit then go up the mountain, passing the rubber plantation area, fruit orchards, and some local houses of the people before reach to the top of Samui Mountain and have lunch in the restaurant on the mountain before come back to the circuit again and transfer you back to the hotel, you can be the driver or passenger. (If you book just 1 person you must be the driver.) The trip has 2 times a day.More Detail

Namuang Jungle Trip ; Elephant Trekking 1/2 Hr or 1 Hr

Just do the elephant trekking at Namuang Waterafll Number1 Start trekking from the camp through the rubber plantation and fruit orchard, cross the stream of the waterfall and stop to take the picture with the waterfall view behind you, then trekking back to the camp. After elephant trekking, just relak or swimming at the waterfall before transfer you back to the hotel. The trip has 3 times a day pick you up from the hotel, morning, mid-day, afternoon. More Detail

Koh Taen (Coral Island) Snorkeling

A snorkeling trip by the long tail boat at Koh Taen (The Coral Island), south of Koh Samui. Just 20 minutes from the pier to the snorkeling site. Program offers snorkeling sites that accommodate your level of experience - from waist deep water to coral reefs around Koh Taen and Koh Madsum. You will see tropical fish, sea turtles, rays, soft corals, sponges and marine plants in the clear, shallow waters of the south of Koh Samui. More Detail

Koh Taen (Coral Island) Snorkeling & Kayaking

A trip by long tail boat to Koh Taen (The Coral Island) for snorkeling and Sea kayaking along warm tropical coastlines around Madsum Island. After lunch you can walk to watch the island around upon white sand beaches or just relax in a hammock under a palm tree. More Detail

Koh Taen (Coral Island) Sunset Snorkeling


A snorkeling trip by long tail boat. Enjoy our Snorkeling and watching a beautiful sunset. Our snorkeling program offer snorkeling sites that accommodate your level of experience. The trip will serve dinner in stead of lunch. More Detail

Big Game Fishing (By Mr. Ung's)

Sail on a genuine 43 foot authentic Thai fishing boat with a cool shade cover for sun protection. We have all the big game equipment. Rods, lines, trawling gear, fresh bait and lures. The tourguide will help you bait the hooks.Fishing sites: Koh Tan and Koh Mudsum - depending on weather conditions (captain's decision).Types of fish: barracuda, cobia shark, mackeral, sailfish, snapper, grouper, gar, trevally.The boat has the capacity to hold 10 fishermen plus guests. More Detail